ავჱობუსი - 471471

Ś—Ś™Ś€Ś” ↔ Ś›Ś€Śš Ś•ŚšŚ“Ś™Ś

Ś ŚȘŚ™Ś‘ ŚŚ§ŚĄŚ€ŚšŚĄ (Nateev Express) - ავჱობუსი

აირჩიეთ 471 მარჹრუჱის áƒ—áƒ„áƒ•áƒ”áƒœáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ სასურველი გაჩერება
მიმართულება: Ś—Ś™Ś€Ś”‎→Ś›Ś€Śš Ś•ŚšŚ“Ś™Ś
86 გაჩერება
მიმართულების ჹეáƒȘვლა
Moovit არიქ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ #1 სამგზავრო აპლიკაáƒȘია.
მჼარს უჭერს 1500-ზე მეჱ áƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒĄ 79+ Ⴤვეყანალი, მთელი áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒĄ მასჹჱაბით!
Google Play badge AppStore badge

Moovit მჼარს უჭერს ყველა ავჱობუსი, ჱრამვაი, Shuttle, მაჱარებელი ჼაზს Israel-ლი 471 ჼაზის ჩათვლით. თჄვენ ლეგძლიათ ნაჼოთ სადგურებჹი áƒ©áƒáƒ›áƒáƒĄáƒ•áƒšáƒ˜áƒĄ დრო, იჼილოთ ინჀორმაáƒȘია რუკაზე და Israel-იქ ჹესაჼებ ყველა ქაჟიქ ინჀორმაáƒȘია.

ალჱერნაჱიული მიმართულებები
კომპანია Ś ŚȘŚ™Ś‘ ŚŚ§ŚĄŚ€ŚšŚĄ (Nateev Express) სჼვა ავჱობუსი მარჹრუჱები Israel -ლი
ყველა ავჱობუსი, ჱრამვაი, Shuttle, მაჱარებელი მარჹრუჱი Israel -ჹი
Moovit - თჄვენი ლოკალური საჱრანსპორჱო აპლიკაáƒȘია Android-ისთვის და iOS-ისთვის
Moovit ჹეჱყობინებები, ჱრანსპორჱის განრიგი, რუკები
Moovit - თჄვენი ლოკალური საჱრანსპორჱო აპლიკაáƒȘია Android-ისთვის და iOS-ისთვის
Moovit ჹეჱყობინებები, ჱრანსპორჱის განრიგი, რუკები