Mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa Milan and Lombardy, Italy

Mga pattern ng pamamasahe gamit ang Light Rail, Metro, Riles, Bus, Lantsa, Cable car & Funicular sa Milan and Lombardy - Mga istatistika, Analitik at Data ng Paggamit

Ang Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit ay tumutulong sa sinoman na tuklasin kung paano naglilibot ang mga tao sa Milan and Lombardy sa bawat araw gamit ang pampublikong sasakyan kumpara sa ibang mga lungsod. Makikita mo sa ibaba ang karaniwang pamamasahe at oras ng paghihintay ng mga pasahero, ang layo ng ibinabyahe ng mga tao papunta sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng mga tao sa Milan and Lombardy sa bawat araw. Tingan kung aling Light Rail, Metro, Riles, Bus, Lantsa, Cable car & Funicular at mga istasyon ang pinaka kilala sa Milan and Lombardy, at higit pa!
Ang Milan and Lombardy ay may 7 uri ng mga sasakyan, kabilang ang: Light Rail, Metro, Riles, Bus, Lantsa, Cable car & Funicular, na pinapatakbo ng ilang mga ahensiya ng transportasyon , kabilang ang Metropolitana di Milano, Suburbane Trenord, ATM, ATM Notturne, Regionali Trenord, Autoguidovie S.p.A., Autoguidovie S.p.A., NET, Movibus, AirPullman, Autostradale & Terravision
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Sa Milan and Lombardy, ang karaniwang oras na ginugugol ng tao sa pagsakay sa pampublikong transportasyon ay 64 min. Higit 65% ng mga biyaherong ito ang gumugugol ng higit 2 oras sa pampublikong transportasyon araw-araw.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Gaano katagal madalas naghihintay ang mga tao sa isang hintuan o istasyon sa Milan and Lombardy bawat araw? Ang mga biyahero ay karaniwang naghihintay ng 11 min, ngunit higit 32% ang naghihintay ng mas matagal sa 20 minuto.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang karaniwang distansya na nilalakbay ng tao sa isang biyahe sa loob ng Milan and Lombardy ay 7.7 km. Ngunit 51% ng mga biyahero ang naglalakbay ng higit 12 km sa isang direksyon.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Ang porsiyento ng mga biyaherong sumasakay sa pampublikong transportasyon na lumilipat ng linya ng nasa isang beses sa Milan and Lombardy ay 72%. Karaniwan, 25% ng mga biyahero ay lumilipat ng nasa dalawang beses sa isang biyahe.
• Maiksing Katotohanan na Magagamit •
Alam mo ba na sa Milan and Lombardy, ang karaniwang distansya na nilalakad ng isang tao patungong trabaho o bahay ay 0.74 km? Tinatayang 23% ang naglalakad ng higit 1 km upang makaabot sa kanilang patutunguhan.

Oras ng Byahe

Gaano katagal ang karaniwang byahe ng mga tao sa Milan and Lombardy gamit ang pampublikong sasakyan araw-araw?
Ang karaniwang oras na ginigugol ng mga tao sa pagbabyahe sa pampublikong sasakyan, halimbawa ang pagpunta at paguwi mula sa trabaho, sa isang araw
64 min
Tingnan ang karaniwang bilang ng araw-araw na pagbyabyahe para sa mahigit na 150 mga lungsod
Gaano kadaming tao ang may mahabang oras ng pagbabyahe araw-araw sa pampublikong sasakyan sa Milan and Lombardy, Italy?
Ang porsiyento ng mga nagbibiyahe na sumasakay sa pampublikong transportasyon ng higit 2 oras araw-araw. Kasama dito ang pagbibiyahe gamit ang Light Rail, Metro, Riles, Bus, Lantsa, Cable car & Funicular.
14%
Tingnan kung anong porsyento ang pagbabyahe nang mahigit sa 2 oras sa higit pang mga lungsod Tingnan ang karaniwang bilang ng araw-araw na pagbyabyahe para sa mahigit na 150 mga lungsod

Oras ng Paghihintay

Gaano katagal kadalasang naghihintay ang mga tao sa istasyon sa Milan and Lombardy araw-araw?
Ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa hintuan o istasyon para sa kanilang linya sa Light Rail, Metro, Riles, Bus, Lantsa, Cable car & Funicular sa isang araw.
11 min
Tingnan ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa buong mundo?
Gaano kadaming tao sa Milan and Lombardy ang kadalasang naghihintay ng matagal sa isang istasyon?
Ang porsyento ng mga tao na karaniwang naghihintay ng mahigit sa 20 minuto sa kanilang linya ng sasakyan araw-araw, halimbawa ang papunta at pauwi mula sa trabaho
12%
Tingnan ang bilang ng mga tao na naghihintay ng matagal sa isang istasyon sa ibang mga lungsod Tingnan ang karaniwang bilang ng oras ng paghihintay ng mga tao sa buong mundo?

Layo ng Byahe

Gaano kalayo kadalasang nagbabyahe ang mga tao sa pamamagitan ng pampublikong sasakyan sa Milan and Lombardy?
Ang karaniwang distansya na binabyahe mg mga tao sa isang byahe, halimbawa papunta at pauwi mula sa trabaho gamit ang pampublikong sasakyan kabilang ang Light Rail, Metro, Riles, Bus, Lantsa, Cable car & Funicular.
7.7 km
Tingnan ang karaniwang layo ng binabyahe ng mga tao sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang nagbabyahe ng matagal araw-araw sa Milan and Lombardy?
Ang porsyento ng mga tao na kadalasang nagbabyahe ng mahigit sa 12 km sa isang direksyon, halimbawa papunta at pauwi mula sa trabaho, araw-araw gamit ang pampublikong sasakyan
14%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang nagbabyahe ng mahigit sa 12 km bawat araw sa ibang mga lungsod Tingnan ang karaniwang layo ng binabyahe ng mga tao sa buong mundo

Bilang ng Paglipat

Ilang tao ang lumipat ng linya ng hindi bababa sat isang beses sa Milan and Lombardy?
Ang porsyento ng mga tao na lumipat ng hindi bababa sa isang beses sa isang byahe.
72%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang lumipat ng linya ng sasakyan ng mahigit sa isang beses sa isang byahe sa Milan and Lombardy?
Ang porsyento ng mga tao na lumilipat nang hindi bababa sa dalawang beses kapag nagbabyahe sa isang tiyak na destinasyon sa isang biyahe.
25%
Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya ng hindi bababa sa dalawang beses sa buong mundo Tingnan kung gaano kadaming tao ang lumilipat ng linya sa buong mundo

Layo ng Lalakarin

Gaano kalayo ang karaniwang nilalakad ng mga tao kada byahe sa Milan and Lombardy?
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao araw-araw sa isang direksyon, halimbawa sa kanilang pag-uwi sa bahay o pagpasok sa trabaho.
0.74 km
Tingnan ang karaniwang layo na nilalakad sa buong mundo
Gaano kadaming tao ang naglalakad ng mahigit sa 1 km sa Milan and Lombardy?
Ang porsyento ng mga tao na naglalakad ng mahigit sa 1 km bawat araw upang marating ang isang tiyak na destinasyon, halimbawa ang papunta at pauwi mula sa trabaho.
23%
Tingnan kung gaano kadaming tao sa ibang mga lungsod ang naglalakad ng mahigit sa 1 km Tingnan ang karaniwang layo na nilalakad sa buong mundo
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Greece Athens
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?