Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

Moovit đã phân tích hậu quả của virus corona (COVID-19) cho giao thông công cộng, tương quan với trước khi dịch bệnh bắt đầu. Được cập nhật hàng ngày, thông tin chi tiết về Moovit cho thấy tỷ lệ phần trăm nhu cầu thay đổi đối với vận chuyển công cộng trên toàn thế giới.

Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.