Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Sao Luis mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 26 phút, nhưng hơn 78% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Sao Luis71%. Tính trung bình, 21% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở South West29%. Tính trung bình, 10% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong San Diego6.96 dặm. Nhưng 74% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở San Diego55%. Tính trung bình, 27% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Montevideo5.2 km. Nhưng 34% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở East Midlands mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 12 phút, nhưng hơn 34% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở East Midlands32%. Tính trung bình, 13% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Sao Luis5.4 km. Nhưng 36% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong East Midlands6.2 km. Nhưng 41% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Montevideo52%. Tính trung bình, 16% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Turin, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.79 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Cuiaba5.3 km. Nhưng 35% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Valparaiso y Vina del Mar, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 68 phút. Hơn 69% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Trieste49%. Tính trung bình, 15% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở San Diego mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 16 phút, nhưng hơn 46% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Turin5.9 km. Nhưng 39% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Cali, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 88 phút. Hơn 89% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Cuiaba62%. Tính trung bình, 12% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Valparaiso y Vina del Mar mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 phút, nhưng hơn 38% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Montevideo, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.48 km? Khoảng 6% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Cali mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 21 phút, nhưng hơn 62% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Cali5.6 km. Nhưng 37% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở San Diego, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.75 dặm? Khoảng 48% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Cuiaba, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.79 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Turin, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 65 phút. Hơn 66% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Turin mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
East Midlands, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 52 phút. Hơn 52% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Trieste mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 11 phút, nhưng hơn 33% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Cuiaba mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 27 phút, nhưng hơn 80% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Trieste4.6 km. Nhưng 31% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Turin64%. Tính trung bình, 15% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Montevideo mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Trieste, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.71 km? Khoảng 20% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Cuiaba, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 phút. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Montevideo, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 65 phút. Hơn 66% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Valparaiso y Vina del Mar, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.52 km? Khoảng 9% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Sao Luis, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 92 phút. Hơn 93% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Cali80%. Tính trung bình, 25% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Valparaiso y Vina del Mar7.0 km. Nhưng 47% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Trieste, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 49 phút. Hơn 50% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở East Midlands, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.98 km? Khoảng 36% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Valparaiso y Vina del Mar39%. Tính trung bình, 8% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở South West, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.85 km? Khoảng 30% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
San Diego, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 70 phút. Hơn 71% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong South West6.6 km. Nhưng 44% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Cali, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.80 km? Khoảng 30% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
South West, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 53 phút. Hơn 53% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở South West mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 12 phút, nhưng hơn 36% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Sao Luis, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.61 km? Khoảng 16% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.

Mỗi ngày có trên 250 triệu người trên thế giới đi làm bằng phương tiện công cộng dùng Moovit. Thông tin Moovit cung cấp số liệu thống kê và các phân tích cho phương tiện công cộng dựa trên dữ liệu sử dụng của Moovit, khảo sát và mô hình đi lại quanh thành phố của họ.

Tìm ra nơi hành khách hầu hết phải đợi xe buýt, thời gian đi lại trung bình của họ, mọi người đi và đến chỗ làm bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm mất bao lâu và khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày và hơn thế nữa.

Thời gian đi làm
Tổng thời gian mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày
Xem thêm
Thời gian Chờ
Thời gian mọi người chờ một tuyến ở nhà ga
Xem thêm
Khoảng cách Chuyến đi
Khoảng cách di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng ở mỗi chuyến đi
Xem thêm
Số lượng Nối chuyến
Số người nối chuyến mỗi chuyến đi
Xem thêm
Khoảng cách Đi bộ
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ trong mỗi chuyến đi
Xem thêm
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn? Liên hệ với chúng tôi
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?