Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

• Thực tế Nhanh để dùng •
Guadalajara, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 82 min. Hơn 83% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Caxias do Sul and Serra Gaucha mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 18 min, nhưng hơn 54% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Israel, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.64 km? Khoảng 16% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Cuiaba5.3 km. Nhưng 35% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Caxias do Sul and Serra Gaucha, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 60 min. Hơn 61% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Caxias do Sul and Serra Gaucha, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.76 km? Khoảng 23% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Guadalajara mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 15 min, nhưng hơn 44% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Fortaleza Region, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 89 min. Hơn 90% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bari, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 57 min. Hơn 58% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Barcelona58%. Tính trung bình, 13% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Berlin - Brandenburg mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 10 min, nhưng hơn 29% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Fortaleza Region66%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Fortaleza Region6.8 km. Nhưng 45% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Caxias do Sul and Serra Gaucha58%. Tính trung bình, 16% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Israel mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 16 min, nhưng hơn 47% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Berlin - Brandenburg78%. Tính trung bình, 34% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Barcelona, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 50 min. Hơn 51% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Washington / Baltimore, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 86 min. Hơn 87% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Florence, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 59 min. Hơn 60% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Israel, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 70 min. Hơn 71% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Fortaleza Region, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.61 km? Khoảng 14% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Florence57%. Tính trung bình, 19% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Washington / Baltimore68%. Tính trung bình, 23% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Bari, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.76 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Berlin - Brandenburg9.1 km. Nhưng 60% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Bari mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 18 min, nhưng hơn 54% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Washington / Baltimore, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.54 dặm? Khoảng 30% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Berlin - Brandenburg, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.52 km? Khoảng 11% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Florence4.1 km. Nhưng 27% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Fortaleza Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 24 min, nhưng hơn 70% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Israel13.6 km. Nhưng 90% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Cuiaba, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 min. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Cuiaba mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 27 min, nhưng hơn 80% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Barcelona, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.62 km? Khoảng 13% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Guadalajara8.0 km. Nhưng 53% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Bari31%. Tính trung bình, 13% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Bari4.2 km. Nhưng 28% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Barcelona mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 10 min, nhưng hơn 29% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Cuiaba62%. Tính trung bình, 12% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Washington / Baltimore mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 19 min, nhưng hơn 56% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Cuiaba, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.79 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Berlin - Brandenburg, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 62 min. Hơn 63% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Florence mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 min, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Guadalajara, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.74 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Israel62%. Tính trung bình, 22% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Florence, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.76 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Washington / Baltimore5.47 dặm. Nhưng 58% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Caxias do Sul and Serra Gaucha4.4 km. Nhưng 29% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Guadalajara67%. Tính trung bình, 19% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Barcelona7.2 km. Nhưng 48% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.

Mỗi ngày có trên 170 triệu người trên thế giới đi làm bằng phương tiện công cộng dùng Moovit. Thông tin Moovit cung cấp số liệu thống kê và các phân tích cho phương tiện công cộng dựa trên dữ liệu sử dụng của Moovit, khảo sát và mô hình đi lại quanh thành phố của họ.

Tìm ra nơi hành khách hầu hết phải đợi xe buýt, thời gian đi lại trung bình của họ, mọi người đi và đến chỗ làm bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm mất bao lâu và khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày và hơn thế nữa.

Thời gian đi làm
Tổng thời gian mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày
Xem thêm
Thời gian Chờ
Thời gian mọi người chờ một tuyến ở nhà ga
Xem thêm
Khoảng cách Chuyến đi
Khoảng cách di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng ở mỗi chuyến đi
Xem thêm
Số lượng Nối chuyến
Số người nối chuyến mỗi chuyến đi
Xem thêm
Khoảng cách Đi bộ
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ trong mỗi chuyến đi
Xem thêm
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn? Liên hệ với chúng tôi
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?