Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Vancouver8.0 km. Nhưng 53% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Granada mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 10 min, nhưng hơn 29% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Sao Paulo Region66%. Tính trung bình, 25% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Barcelona mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 10 min, nhưng hơn 29% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Sao Paulo Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 19 min, nhưng hơn 56% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Granada2.7 km. Nhưng 18% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Sao Paulo Region8.1 km. Nhưng 54% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Marseille8.8 km. Nhưng 59% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Hamburg72%. Tính trung bình, 30% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Izmir - Aydin mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 15 min, nhưng hơn 45% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Sao Paulo Region, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 93 min. Hơn 94% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Coimbra2.4 km. Nhưng 16% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Genoa4 km. Nhưng 27% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Genoa mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 12 min, nhưng hơn 35% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Ciudad Real, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.75 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Ciudad Real mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 8 min, nhưng hơn 23% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Hamburg, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 58 min. Hơn 59% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Coimbra mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 12 min, nhưng hơn 37% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Marseille, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.94 km? Khoảng 32% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Barcelona58%. Tính trung bình, 13% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Vancouver mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 min, nhưng hơn 38% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Sao Paulo Region, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.67 km? Khoảng 18% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Genoa, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 54 min. Hơn 55% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Coimbra, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 35 min. Hơn 36% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Vancouver, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 min. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Izmir - Aydin63%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Granada, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 42 min. Hơn 43% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Hamburg8.9 km. Nhưng 59% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Vancouver, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.83 km? Khoảng 29% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Barcelona, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 50 min. Hơn 51% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Granada43%. Tính trung bình, 10% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Ciudad Real2 km. Nhưng 13% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Marseille mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 min, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Ciudad Real, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 33 min. Hơn 34% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Izmir - Aydin, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 62 min. Hơn 63% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Barcelona, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.62 km? Khoảng 13% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Marseille, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 47 min. Hơn 48% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Barcelona7.2 km. Nhưng 48% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Coimbra, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.69 km? Khoảng 19% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Genoa, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.70 km? Khoảng 19% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Genoa64%. Tính trung bình, 15% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Izmir - Aydin, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.87 km? Khoảng 28% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Ciudad Real22%. Tính trung bình, 3% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Hamburg mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 11 min, nhưng hơn 32% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Hamburg, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.70 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Granada, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.66 km? Khoảng 17% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Vancouver60%. Tính trung bình, 19% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Coimbra29%. Tính trung bình, 0% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Izmir - Aydin10.4 km. Nhưng 69% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Marseille56%. Tính trung bình, 19% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.

Mỗi ngày có trên 170 triệu người trên thế giới đi làm bằng phương tiện công cộng dùng Moovit. Thông tin Moovit cung cấp số liệu thống kê và các phân tích cho phương tiện công cộng dựa trên dữ liệu sử dụng của Moovit, khảo sát và mô hình đi lại quanh thành phố của họ.

Tìm ra nơi hành khách hầu hết phải đợi xe buýt, thời gian đi lại trung bình của họ, mọi người đi và đến chỗ làm bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm mất bao lâu và khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày và hơn thế nữa.

Thời gian đi làm
Tổng thời gian mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày
Xem thêm
Thời gian Chờ
Thời gian mọi người chờ một tuyến ở nhà ga
Xem thêm
Khoảng cách Chuyến đi
Khoảng cách di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng ở mỗi chuyến đi
Xem thêm
Số lượng Nối chuyến
Số người nối chuyến mỗi chuyến đi
Xem thêm
Khoảng cách Đi bộ
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ trong mỗi chuyến đi
Xem thêm
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn? Liên hệ với chúng tôi
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?