Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Bilbao, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.82 km? Khoảng 25% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Sydney9 km. Nhưng 60% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong SF Bay Area5.65 dặm. Nhưng 60% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Leon mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 20 phút, nhưng hơn 60% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Berlin - Brandenburg9.1 km. Nhưng 60% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Leon, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.95 km? Khoảng 36% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bilbao, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 35 phút. Hơn 36% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Bilbao mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 7 phút, nhưng hơn 21% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Toulouse6.6 km. Nhưng 44% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Toulouse, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.86 km? Khoảng 31% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Foz do Iguacu, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 69 phút. Hơn 70% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Seattle Tacoma Bellevue, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 74 phút. Hơn 75% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
SF Bay Area, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 phút. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Izmir - Aydin, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 62 phút. Hơn 63% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Sydney, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 82 phút. Hơn 83% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Sydney mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 phút, nhưng hơn 38% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Izmir - Aydin10.4 km. Nhưng 69% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Seattle Tacoma Bellevue, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.57 dặm? Khoảng 33% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Toulouse64%. Tính trung bình, 19% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Foz do Iguacu, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.63 km? Khoảng 18% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở SF Bay Area, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.47 dặm? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong London8.9 km. Nhưng 59% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Izmir - Aydin63%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở London mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 phút, nhưng hơn 38% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Berlin - Brandenburg mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 10 phút, nhưng hơn 29% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Toulouse, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 44 phút. Hơn 44% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Sydney, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.65 km? Khoảng 17% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở London, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.53 km? Khoảng 11% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Berlin - Brandenburg78%. Tính trung bình, 34% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Izmir - Aydin mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 15 phút, nhưng hơn 45% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Izmir - Aydin, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.87 km? Khoảng 28% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Berlin - Brandenburg, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.52 km? Khoảng 11% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Sydney48%. Tính trung bình, 15% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Leon76%. Tính trung bình, 23% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Seattle Tacoma Bellevue7.77 dặm. Nhưng 83% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Leon, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 78 phút. Hơn 79% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
London, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 84 phút. Hơn 85% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Foz do Iguacu5.7 km. Nhưng 38% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Berlin - Brandenburg, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 62 phút. Hơn 63% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Foz do Iguacu43%. Tính trung bình, 8% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở SF Bay Area58%. Tính trung bình, 18% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Leon5.1 km. Nhưng 34% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở SF Bay Area mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 phút, nhưng hơn 38% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Bilbao32%. Tính trung bình, 4% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Bilbao6.9 km. Nhưng 46% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Toulouse mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 9 phút, nhưng hơn 28% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở London61%. Tính trung bình, 23% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Foz do Iguacu mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 23 phút, nhưng hơn 66% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Seattle Tacoma Bellevue50%. Tính trung bình, 15% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Seattle Tacoma Bellevue mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.

Mỗi ngày có trên 100 triệu người trên thế giới đi làm bằng phương tiện công cộng dùng Moovit. Thông tin Moovit cung cấp số liệu thống kê và các phân tích cho phương tiện công cộng dựa trên dữ liệu sử dụng của Moovit, khảo sát và mô hình đi lại quanh thành phố của họ.

Tìm ra nơi hành khách hầu hết phải đợi xe buýt, thời gian đi lại trung bình của họ, mọi người đi và đến chỗ làm bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm mất bao lâu và khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày và hơn thế nữa.

Thời gian đi làm
Tổng thời gian mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày
Xem thêm
Thời gian Chờ
Thời gian mọi người chờ một tuyến ở nhà ga
Xem thêm
Khoảng cách Chuyến đi
Khoảng cách di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng ở mỗi chuyến đi
Xem thêm
Số lượng Nối chuyến
Số người nối chuyến mỗi chuyến đi
Xem thêm
Khoảng cách Đi bộ
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ trong mỗi chuyến đi
Xem thêm
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn? Liên hệ với chúng tôi
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?