Skip to main content

How to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava by Bus, Light Rail or Train?

Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia

Directions to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy (Bratislava) with public transportation

The following transit lines have routes that pass near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy

How to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy by Train?

Click on the Train route to see step by step directions with maps, line arrival times and updated time schedules.

Questions & Answers

 • What are the closest stations to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  The closest stations to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy are:

  • Poštová, Martinus is 288 meters away, 4 min walk.
  • Snd is 319 meters away, 5 min walk.
  • Kamenné Nám. is 444 meters away, 6 min walk.
  • Zochova is 518 meters away, 7 min walk.
  • Most Snp is 686 meters away, 10 min walk.
  • Malá Scéna is 984 meters away, 14 min walk.
  • Nové Snd is 1085 meters away, 15 min walk.
  • Stu is 1098 meters away, 15 min walk.
 • Which Bus lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  These Bus lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy: 191, 37, 39, 83, 84, 91, 93.

 • Which Train lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  These Train lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy: S50.

 • Which Light Rail lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy?

  These Light Rail lines stop near Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy: 1, 4, X6.

Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy map Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
The Most Popular Urban Mobility App in Bratislava.
All local mobility options in one app
Get it on Google Play Download on the App Store

Public Transportation to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava

Wondering how to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in Bratislava, Slovakia? Moovit helps you find the best way to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy with step-by-step directions from the nearest public transit station.

Moovit provides free maps and live directions to help you navigate through your city. View schedules, routes, timetables, and find out how long does it take to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy in real time.

Looking for the nearest stop or station to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy? Check out this list of stops closest to your destination: Poštová; Snd; Kamenné Nám.; Zochova; Most Snp; Malá Scéna; Nové Snd; Stu.

You can get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy by Bus, Light Rail or Train. These are the lines and routes that have stops nearby - Bus: 191, 37, 39, 83, 84, 91, 93 Train: S50 Light Rail: 1, 4, X6

Want to see if there’s another route that gets you there at an earlier time? Moovit helps you find alternative routes or times. Get directions from and directions to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy easily from the Moovit App or Website.

We make riding to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy easy, which is why over 840 million users, including users in Bratislava, trust Moovit as the best app for public transit. You don’t need to download an individual bus app or train app, Moovit is your all-in-one transit app that helps you find the best bus time or train time available.

Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy
Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta Bratislavy. Sídlom Magistrátu je budova Novej radnice oproti Primaciálnemu palácu v Bratislave. Vznik Magistrátu upravuje § 14 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, ktorého dva odseky znejú: (1) Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov Bratislavy plní magistrát Bratislavy. Magistrát sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. Organizáciu magistrátu Bratislavy, náplne činností útvarov magistrátu Bratislavy a počet zamestnancov magistrátu Bratislavy ustanovuje organizačný poriadok magistrátu Bratislavy, ktorý vydá primátor. (2) Na čele magistrátu Bratislavy je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. Jeho rámcovú náplň určuje článok 15 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:(1) Magistrát vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov, najmä zabezpečuje písomnú agendu mestských orgánov a orgánov mestského zastupiteľstva; je podateľňou a výpravňou písomností Bratislavy, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia Bratislavy, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, usmerňuje po odbornej a metodickej stránke rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia Bratislavy, zabezpečuje plnenie úloh samosprávy Bratislavy, zabezpečuje výkon prenesenej pôsobnosti.(2) Na čele magistrátu je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu najmä riadi magistrát a organizuje jeho prácu, sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným, podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva, plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Bratislavy a vnútornej správy magistrátu, plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora.Riaditeľ Magistrátu je priamo podriadený primátorovi mesta. Súčasným riaditeľom je Mgr. Martin Maruška (2015).
How to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy with public transit - About the place
Image may be subject to copyright. Find out more on Wikipedia
It's easier to get to Magistrát Hlavného Mesta Sr Bratislavy with the app!