Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Portland, OR52%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Recife Region, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.69 km? Khoảng 19% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Ponta Grossa4.2 km. Nhưng 28% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Brisbane9.0 km. Nhưng 59% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Maringa Region4.5 km. Nhưng 30% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Portland, OR, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 90 min. Hơn 91% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Maringa Region, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 64 min. Hơn 65% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Melbourne, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 80 min. Hơn 81% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Portland, OR5.10 dặm. Nhưng 54% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Leon, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.95 km? Khoảng 36% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Maringa Region, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.75 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Recife Region, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 96 min. Hơn 98% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Leon mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 20 min, nhưng hơn 60% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Recife Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 27 min, nhưng hơn 79% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở San Diego mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 16 min, nhưng hơn 46% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Recife Region56%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Brisbane43%. Tính trung bình, 12% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Brisbane, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 68 min. Hơn 69% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Sao Luis mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 26 min, nhưng hơn 78% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Melbourne, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.78 km? Khoảng 26% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở San Diego, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.75 dặm? Khoảng 48% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Portland, OR, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.61 dặm? Khoảng 36% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Maringa Region55%. Tính trung bình, 9% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Maringa Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 23 min, nhưng hơn 67% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Leon5.1 km. Nhưng 34% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
San Diego, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 70 min. Hơn 71% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Maringa Region55%. Tính trung bình, 9% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Maringa Region mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 23 min, nhưng hơn 67% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Brisbane mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 min, nhưng hơn 38% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Melbourne mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 min, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Maringa Region, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 64 min. Hơn 65% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Maringa Region, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.75 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở San Diego55%. Tính trung bình, 27% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Ponta Grossa63%. Tính trung bình, 25% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Sao Luis5.4 km. Nhưng 36% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Ponta Grossa mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 21 min, nhưng hơn 61% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Brisbane, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.75 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Leon76%. Tính trung bình, 23% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Melbourne9.8 km. Nhưng 65% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Melbourne60%. Tính trung bình, 19% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Sao Luis, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 92 min. Hơn 93% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong San Diego6.96 dặm. Nhưng 74% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Sao Luis, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.61 km? Khoảng 16% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Maringa Region4.5 km. Nhưng 30% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Portland, OR mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 min, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Ponta Grossa, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.52 km? Khoảng 12% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Ponta Grossa, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 70 min. Hơn 71% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Leon, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 78 min. Hơn 79% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Recife Region9.0 km. Nhưng 60% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Sao Luis71%. Tính trung bình, 21% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.

Mỗi ngày có trên 170 triệu người trên thế giới đi làm bằng phương tiện công cộng dùng Moovit. Thông tin Moovit cung cấp số liệu thống kê và các phân tích cho phương tiện công cộng dựa trên dữ liệu sử dụng của Moovit, khảo sát và mô hình đi lại quanh thành phố của họ.

Tìm ra nơi hành khách hầu hết phải đợi xe buýt, thời gian đi lại trung bình của họ, mọi người đi và đến chỗ làm bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm mất bao lâu và khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày và hơn thế nữa.

Thời gian đi làm
Tổng thời gian mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày
Xem thêm
Thời gian Chờ
Thời gian mọi người chờ một tuyến ở nhà ga
Xem thêm
Khoảng cách Chuyến đi
Khoảng cách di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng ở mỗi chuyến đi
Xem thêm
Số lượng Nối chuyến
Số người nối chuyến mỗi chuyến đi
Xem thêm
Khoảng cách Đi bộ
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ trong mỗi chuyến đi
Xem thêm
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn? Liên hệ với chúng tôi
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Hy Lạp Athens
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?